Hard Rock Cafe Phnom Penh
ធ្វើការកក់

Powered by OpenTable Logo

Language

Welcome to Hard Rock Cafe Phnom Penh

 

HARD ROCK CAFE PHNOM PENH

Est. November 7, 2017

ផោជន៊ី ដ្ឋា នហាតរ៉ក់កាផវេភ្នុំផពផ ោ

អុំព៊ី 

ហាតរ៉ក់កាផវេភ្នុំផពញ បានផរើក ុំផ ើរការជាផលើក ុំរូងផៅ ថ្ងៃទ៊ី០៧ មខេិច្ឆិកា ឆ្នុំ២០១៧។ វាបានមកមប្រខលួនផៅជាទ៊ីកមនលង ួ កនញងច្ុំផណ្តទ៊ីកមនលងម លផពញនិ រុំ្ តផៅភ្នុំផពញ ផដ្ឋ នរុំផរើផេវាក មម្នក ហូរអាហារ និងផភ្េជជៈជាផប្ច្ើន ខ ូច្ជា រឺវគឺរេជាតិផ ើ ៏លប៊ីលាញ®និងប្ាប្កឡញកHurricaneប្ព ជា ួ នឹងរទពិផាធន៍ថ្នការក ានតលុំដ្ឋរ់ពិភ្ពផលាក។ហាតរ៉ក់កាផវេភ្នុំផពញ នទ៊ីតុំងផៅ្ារទុំផនើរងម៊ី Exchange Square ្តល់ោពងា ប្េួលច្ុំផពាោះការេប្ កលុំមវកា េប្ រ់ការផ ើរទិញទុំនិញ ឬការផ ើរផ ើលក ានតជាផ ើ ។ ផដ្ឋ នេតតភ្នុំ ៏គួរឱ្យទាក់ទាញអារ ម ៍ម លកផកើតផឡើងចារ់តុំងព៊ីេតេតសរ៍ទ៊ី១៤ ប្ពោះរររាជវាុំង ៏េិផេេេិាល និងការប្រ លូ ្តញុំេរបធ ៌ផៅារ នរទ៊ីជាតិផៅមកបរផ ោះ អនកអាច្ច្ុំណ្ត ផពល ួ ថ្ងៃផៅទេស កមនលង ៏អាា រយទាុំង ផនោះផវើ ទទួលទានអាហារនិងផភ្េជជៈ ៏អាា រយ ូច្គ្នន ផៅកមនលងទទួលទានអាហារ ៏លអជាងផគ ួ កនញងច្ុំផណ្ត ជផប្ ើេផ្សងផទៀតផៅភ្នុំផព ញ។ រមនែ ព៊ីផលើទ៊ីតុំងទាុំងផនោះ ្ារធុំងម៊ីនិង ្ារទុំផនើរអ ៊ីអន (Aeon) ម លផលាកអនកច្ុំណ្ត ផពល ប្តឹ មត១៥ ទ៊ីរ៉ែ ផណ្តណ ោះព៊ី ហាត រ៉ក់កាផវេភ្នុំផពញ ផរើផធេើ ុំផ ើរត យាន នត។ជា ួ នឹងទុំវុំថ្្ទប្កឡាជាង ៧៥០ ម ៉ែប្តកាផរ៉និង នព៊ីរជាន់ ផដ្ឋ ន ហាងលក់េតែញអន េាេរើ ៍ (Rock Shop)® និងផោជន៊ីដ្ឋា នម ល នលុំវខាងផប្ៅផៅជាន់ផ្ទទ ល់ ៊ី ប្ព ទាុំងផោជន៊ី ដ្ឋា នផៅជាន់ទ៊ី១ ហាតរ៉ក់កាផវេអាច្រផប្ ើអតិងិជនបានច្ុំនួន ៤៦០ ក់។ ផ ើ ប៊ីា ឱ្យ នកប្ ិតក ានតលអរុំ្ តេប្ រ់អតិងិជន ផ ើង នផ្ទទ ុំងកញ្ាក់ផអប្កង់ LED ផៅកនញងអគ្នរម ល នកប្ ិតរូរោពច្ាេ់ និង នទុំវុំធុំជាងផគផៅភ្នុំផពញ ប្ព ទាុំងប្រព័នធេុំផឡងលអជាងផគកនញងប្រផទេក ពញជា្ងម រ។ ក មេធិ ៊ីប្រគ ុំតន្តនត៊ីររេ់ផ ើង ិនថា្ា ផ្ទទ ល់ ងតទ កជា ន ឬ េម តងផដ្ឋ DJ មតងមត្តល់ជូននូេរទពិផាធន៍តប្នត៊ី ៏លអរុំ្ តផៅភ្នុំផពញ។ ជា ួ នឹងរទពិផាធន៍ម្នក ហូរអាហារ និងការក ានតលុំដ្ឋរ់ពិភ្ពផលាក ហាតរ៉ក់កាផវេក៏ ន្តល់ជូននូេទ៊ីតុំង ៏លអរុំ្ តផ ើ ប៊ីរុំផពញត តប្ ូេការប្គរ់ក មេិធ៊ីផ្សងៗររេ់អនក ។ ប្រេិនផរើអនកកុំព ងរកផ ើលេក មោពក ានត ផៅភ្នុំផពញ និងច្ង់ទទួលបានោពេរា រើករា េប្ រ់ការក ានតផពលរាប្ត៊ី ៏អាា រយ ជា ួ នឹងតប្នត៊ី ៏មរលកអាា រយ ឬច្ង់ភ្លក់រេជាតិប្ាប្កឡញក និងរឺវគឺ ៏លអរុំ្ តផៅភ្នុំផពញផ ោះ ហាតរ៉ក់កាផវេជាកមនលងម លគួរផប្ជើេផរើេ។ េូ អផញ្ជើញ កថ្ងៃផនោះ ផ ើ ប៊ីទទួលបានរទពិផាធន៍ថ្នការទទួលទានអាហារ និងការក ានត ៏លប៊ីលាញ!

ផពលផេលាផរើករុំផរើផេវាក មផៅផោជន៊ី ដ្ឋា ន:

ផពលផេលាផរើករុំផរើផេវាក មផៅបារ:

ជាផរៀងរាល់ថ្ងៃ ចារ់ព៊ីផ ៉ែ ង ១១:០០ប្ពឹក ល់ កណ្តត លអាប្ាប្ត

ផពលផេលាផរើករុំផរើផេវាក មផៅហាងលក់េុំផលៀករុំពាក់:

ជាផរៀងរាល់ថ្ងៃ ចារ់ព៊ីផ ៉ែ ង ៩:៣០ប្ពឹក ល់ ផ ៉ែ ង ១២:០០ អាប្ាប្ត
ទុំព័រផ ើ 

 

ក េមធិ ៊ី :

 ិនថាអនកប្គ្នន់មតច្ង់រើករា ជា ួ នឹងតប្នត៊ី្ា ផ្ទទ ល់និងការទទួលទានអាហារផៅភ្នុំផពញឬកុំព ងមតមេេងរករទពិផាធន៍ថ្នការផរៀរច្ុំពិធ៊ី
ជរ់ផលៀង ៏លអរុំ្ តផៅភ្នុំផពញផ ោះផទហាតរ៉ក់កាផវេគឺជាកមនលងម លគួរផប្ជើេផរើេ។
ហាតរ៉ក់កាផវេ ន្តល់ជូននូេក េមិធ៊ីផធេើផឡើងជាប្រចាុំ និងក មេធិ ៊ីផធេើផឡើងមត តងចារ់ព៊ីពិធ៊ីជរ់ផលៀងផពលរាប្ត៊ីេប្ រ់ រើៗ រវូត ល់ពិធ៊ីជរ់
ផលៀងផពលរាប្ត៊ីេប្ រ់អនកផៅល៊ីេ ជា ួ នឹងប្កញ ប្រគ ុំតន្តនត៊ីផ្ទទល់។ ច្ុំផពាោះអនកផៅកនញងតុំរន់ និងផភ្ញៀេផទេច្រម លកុំព ងរកផ ើលេក មោព
ក ានត ផពលរាប្ត៊ីេូ ពិនិតយផ ើលប្រតិទិនក មេិធរ៊ីរេ់ហាតរ៉ក់កាផវេត អនឡាញ ផដ្ឋ ារវាេ បូរផៅផដ្ឋ ក មេធិ ៊ីម ល្តល់នូេរទ
ពិផាធន៍ ៏លអរុំ្ តកនញងការ្តល់នូេការក ានតជូនអនកនិង ិតតភ្កតិររេ់ផលាកអនក។
េប្ រ់តរាងក មេិធ៊ីម លនឹងប្បារពធផឡើង េូ ច្ូលផៅកាន់ https://cafe.hardrock.com/phnom-penh/.

ផប្ៅព៊ីក មេិធ៊ីម លប្តូេបានផរៀរច្ុំផៅខាងកនញងហាតរ៉ក់កាផវេភ្នុំផពញក៏ជាទ៊ីតុំង ៏លអឥតផខាា ោះ្ងម រេប្ រ់ក េមិធ៊ីផ្ទទល់ខលួន ឬប្កញ វ នជាលកខ
 ៈឯកជន។ ប្រេិនផរើផភ្ញៀេ នគផប្ ងផរៀរច្ុំក មេិធ៊ីរផងកើតរណ្តត ញទ ុំ ក់ទុំនង ឬពិធ៊ីជរ់ផលៀង ុំផ ើរការអាជ៊ីេក មឬ ៉ែ ក ៊ីផហា ប្កញ
ការងារម ល នរទពិផាធន៍ររេ់ ហាតរ៉ក់កាផវេផប្តៀ រួច្ជាផប្េច្កនញងការជួ ប្គរ់មររយា៉ែ ងចារ់ព៊ីការរផប្ ើអាហារ ល់ការផរៀរច្ុំេប្ រ់
ក មេិធ៊ីទាុំង លូ ។ហាតរ៉ក់កាផវេអាច្ផរៀរច្ុំពិធ៊ីជរ់ផលៀងខួរកុំផ ើត ឬពិធ៊ីពិារផោជ ហារកងនញ ក មេិធ៊ីអាពាវ៍ពិពាវ៍ ម លអនកនឹង ិនអាច្
រុំផភ្លច្បាន។ផ ើ ប៊ីទទួលបានរទពិផាធន៍ថ្នការក ានតម ល ិនអាច្រុំផភ្លច្បានឬអរអរាទរប្ពឹតតិការ ៍ពិផេេថ្នជ៊ីេិតហាតរ៉ក់កាផវេ
ភ្នុំផពញ ជាជផប្ ើេទ៊ី ួ េប្ រ់ក មេិធ៊ីររេ់ផលាកអនកប្តូេការ!

អាហារ និងផភ្េជជៈ 

ហាតរ៉ក់កាផវេ ិនអាច្ជា ហាតរ៉ក់កាផវេផឡើ ផរើគ្នម នអាហារ ៏ឆ្ៃញ ឆ្ៃ ញ់លុំដ្ឋរ់ពិភ្ពផលាកផទផ ោះ!
េប្ រ់អនកផ ើរទិញទុំនិញ និងផភ្ញៀេផទេច្រម លផនឿ វត់ ហាតរ៉ក់កាផវេ្តល់ជូនរញ្ជ៊ីអាហារផពលថ្ងៃប្តង់ជាឈ តម ល នតថ្ លេ រ យ
ម លា ថានឹងជួ អនករនធូររនែ ោពផនឿ វត់ ឬ្តល់ឱ្យអនកនូេថា ពលេប្ រ់ផពលរផេៀល ៏ ញឹក។ ជា ួ នឹងជផប្ ើេ ហូរ
អាហារ ៏លប៊ីលាញជាផប្ច្ើនហាតរ៉ក់កាផវេ្ដល់ជូននូេ ហូរអាហារម ល នប្គរ់ឱ្ជារេត ច្ុំ ង់ច្ុំ ូ លច្ិតតររេ់អនក។
រញ្ជ៊ី ខ ហូរម ល នគ ោពនិងផប្ច្ើន ខ នឹងរុំផពញផេច្កត៊ីប្តូេការររេ់ផភ្ញៀេប្គរ់េ័ េប្ រ់ប្គរ់អាហារទាុំងអេ់! ច្ុំ ច្េុំខាន់ថ្នរញ្ជ៊ី
 ខ ហូរររេ់ផ ើង គឺជារឺវគឺរេជាតិផ ើ ៏លប៊ីលាញ® និងរឺវគឺ ៏លប៊ីលាញកនញងតុំរន់។ ប្គរ់រឺវគឺរេជាតិាច្់ផៅហាងផ ើងខញញុំ នទ ៃន់
៦ ឬ ៨ ផអាន ផវើ ប្គរ់រនទោះាច្់ផៅហាងររេ់ផ ើងខញញុំ ប្តូេបានផធេើផឡើងព៊ីាច្់ផគ្នម ល នេតង់ដ្ឋរលអជាងផគ។ ផវត អេ៊ី ិនាកភ្លក់រឺ
វគឺម ល នរេជាតិផ ើ កនញងឆ្ន ុំ១៩៧១?
រឺវគឺរេជាតិផ ើ ៏លប៊ីលាញ ្សុំផឡើងព៊ីរនទោះាច្់ផគ្នម លលអជាងផគទ ៃន់ ៨ ផអាន ផដ្ឋ នាច្់ប្ជូករ៊ីជាន់ផឆ្អើរ ឈ៊ីេ ុំ Cheddar
ខទឹ បារាុំងរុំពងរាងកងាលា ប្េួ ប្េេ់ដ្ឋក់ព៊ីផលើនិងទទួលទានជា ួ នុំរ ័ង ូលតូច្ៗជា ួ ុំឡូងបារាុំងលអរុំ្ តផៅកនញងទ៊ីប្កងញ !
ផទាោះរ៊ីជារឺវគឺជាច្ុំ ច្េុំខាន់ថ្នរញ្ជ៊ី ខ ហូរររេ់ផ ើង រញ្ជ៊ី ខ ហូរររេ់ ហាតរ៉ក់កាផវេភ្នុំផពញ ក៏ ន្តល់ជូននូេជផប្ ើេជាផប្ច្ើនផ្សងៗ
ផទៀត ន ូច្ជាាច្់រនទោះអាុំងផ្ទាត ភ្៊ីវា អាហារមររអាេ ៊ីនិងជផប្ ើេជាផប្ច្ើនផទៀតេប្ រ់អនកទទួលទានអាហាររួេ។
ជាការពិតណ្តេ់ ផប្ៅព៊ីជផប្ ើេអាហារ ៏អាា រយទាុំងផនោះ ផភ្ញៀេប្បាក ជាប្តូេការផប្ករផភ្េជជៈអ ជា ួ នឹងការទទួលទានអាហារររេ់ពួក
ផគ។ ប្ាប្កឡញកម លលប៊ីប្រចាុំហាតរ៉ក់កាផវេគឺលអរុំ្ តផៅភ្នុំផពញ និង ន្ដល់ជូនជុំផរើេមកេ ព៊ីរប្រផភ្ទផ្សងគ្ននគឺHurricane Glass
និង Mason Jar។ ប្ាប្កឡញកពិផេេប្រចាុំហាងររេ់ផ ើងគឺ Hurricane ម ល្សុំលា ច្ូលគ្នន ផដ្ឋ ប្កូច្ ាេ និងទឹក ន េ់
រញ្ាូលជា ួ Havana Club, Myers’s Dark Rum, Amaretto និងទឹកេ ៊ីរ៉ូម្លទទឹ ផវើ ប្បាក ណ្តេ់ថានឹងអាច្រុំផពញត
ច្ុំ ង់ច្ុំ ូ លច្ិតតររេ់អនក។
ប្ាប្កឡញកពិផេេប្រចាុំហាង ៏ឈៃញ ឆ្ៃ ញ់ក៏ នជាប្រផភ្ទម ល ិន នជាតិអាល់ក ល្ងម រ។
េប្ រ់ផភ្ញៀេម លប្តូេការផភ្េជជៈផ្សងផទៀត ហាតរ៉ក់កាផវេ នេតញកទ កប្ាផរៀរជាធ ង និង រ ប្ាម ល ន និងគ្នម នពព ោះ ុំច្ូល
 កព៊ីជុំ េិញពិភ្ពផលាក ជផប្ ើេជាផប្ច្ើនថ្នផភ្េជជៈ នជាតិអាល់ក លខពេ់ ផភ្េជជៈគ្នម នជាតិអាល់ក ល និងផភ្េជជៈផៅតៗ្ងម រ។

កម្មវិធីកក់ផ្សេងៗ

View All Events

និយាយគ្នា

Hard Rock Cafe Black Logo
PHNOM PENH

ទំនាក់ទំនង

ទិសដៅនិងកន្លែងចត

  • Car Icon View Information
FOLLOW US @HARDROCKCAFE
Hard Rock Cafe Footer Logo

Connect

Copyright ©, Hard Rock Cafe International, Inc.

Scroll to Top